Användning av digitala bilder inom vård, skola och omsorg, 7,5 högskolepoäng

Länk till kursen VT 2010

TFRB55 Användning av digitala bilder inom vård, skola och omsorg

Using Digital Pictures in Healthcare, Schools and Social Services

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som personlig assistent eller är anhörig och vill kunna använda digitala bilder på ett för den berörda människan utvecklande sätt.

Högskolepoäng: 7,5
Kurstakt: 25%
Kursperiod: 2010-02-03 - 2010-06-11
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Övrigt: Kursen inleds med en obligatorisk sammankomst i Lund. Resten av kursen är helt nätbaserad. 
Prestationsbedömning: Bedömningen av den studerandes prestationer sker genom individuella uppgifter som kontinuerligt lämnas in. Kursen är processinriktad och utgår mer från förmågan att analysera och åtgärda situationer/problem och utbyta tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare än på instuderande av fakta. VG kommer att ges till de studerande som särskilt utmärkt sig för god förmåga att analysera och reflektera över den förvärvade kunskapen samt skriftligt sammanställa material på så sätt att det vittnar om självständigt tänkande i förhållande till kursinnehållet.
Betygsskala: U, G, VG

Sista ansökningsdag
: 2009-11-01
Anmälningskod: 2442T

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet.
Erfarenheter av arbete/nära kontakter med personer som har kognitiva svårigheter.

Datorkrav:
Se www.certec.lth.se/utbildning/datorkrav.html Deltagarna behöver dessutom ha tillgång till digitalkamera (motsvarande) och färgskrivare.

Förtur:
Personer som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, skola eller liknande verksamheter, arbetar som personlig assistent eller är anhörig.

Kursansvarig: Tekn lic Arne Svensk
Kurssekreterare: Lena Leveen
Tel: 046-222 46 95
E-post: Lena.Leveen@certec.lth.se

Syfte:
Kursen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att använda digitala bilder på ett för den berörda människan och verksamheten utvecklande sätt.

Kunskap och förståelse:
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga:
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll:

Förutom introduktionen i Lund är kursen helt nätbaserad. Varje kursmoment avslutas med en individuell inlämningsuppgift. Kursen innehåller följande kursavsnitt:

1. Deltagarnas beskrivning av sina egna verksamheter och erfarenheter av bildanvändning.

2. Kort översikt över olika typer av bilder.

3. Exempel på hur digitala bilder kan användas inom vård, skola och omsorg som stöd för minne, tankar, kommunikation, planering, strukturering, att ta initiativ, identitetsskapande samt för att synliggöra dolda förmågor m m.

4. Teorier om kognitiv design.

5. Introduktion till hantering av digitala bilder med digitalkamera och bildredigering i dator.

6. Tillämpat projekt: Att införa digitala bilder i den egna verksamheten. Detaljerade lösningsförslag och erfarenheter ska redovisas i bild och text i rapportform.

Litteratur:

Nätföreläsningar och länkar.

Danielsson, H. Bildpraktik - Om digitala bilders betydelse för personer med kognitiva funktionshinder. Internrapport Certec, LTH, nummer 2:2000. www.certec.lth.se/dok/bildpraktik/bildpraktik.pdf 

Smitt, H. Bilden och bildens betydelse på en högskola. Praktik och teori nr 3, 2003. Malmö högskola. www.mah.se/upload/_upload/pt3_03.pdf 

Svensk, A: Design av kognitiv assistans. Licentiatuppsats, Certec, LTH 1:2001. www.certec.lth.se/dok/designavkognitiv 

Svensk, A: Vad är det som sitter i väggarna? Skrift. www.certec.lth.se/personal/arne.svensk 

Filmen ”Att kunna skapa sin identitet”

Mandre, E: Lund finns inte... I B Jönsson (red.), Människonära design (sid 39-49). Studentlitteratur, Lund 2005 och på www.certec.lth.se/dok/manniskonaradesign 

Bond, A., Danung, S., Gatu, K., m.fl. Det spelar roll vilka bilder du väljer! Bildstöd för personer med utvecklingsstörning. Hjälpmedelsinstitutet 2002.

Senast ändrad: 2009-10-14