Medverkan i Certecs utbildningssatsning,

Bodil Jönsson

Jag har starkt medverkat till Certecs prioritering av utbildning, speciellt nätburen sådan, och har också ett ledarskap/medansvar i ett flertal kurser. Min allmänna syn på att vara universitetslärare hittar du i en artikel med samma namn: Att vara universitetslärare.
Min professorsinstallationsföreläsning höll jag på temat Learning by searching. Ett av de mest spännande projekten inom detta område är Mobility and Learning Environment, ett treårigt samarbete med  Malmö högskola (K3)  och den dagliga verksamheten Tryckolera i Lund. 

Prioriteringen av grundutbildning har sin bakgrund i att Certecs ämnesområde är nytt i universitetsvärlden, och att grundutbildningen därför – allt medan forskarutbildningen konsolideras och vidareutvecklas –kräver en speciell omsorg. Fort- och vidareutbildningskurserna för yrkesverksamma är ett led i samma riktning.

Specialsatsningen på Internetburen undervisning har tillkommit främst för att öka tillgängligheten för funktionshindrade människor. Dessutom tror vi oss genom denna typ av utbildning få nya insikter i lärandet. Många utbildningsinsatser berör yrkesverksamma människor. Utifrån exempelvis Pacemaking har vi skapat nya verktyg för återkoppling som också kommer andra kurser till del. Som återkopplande lärare kan man både bidra till struktur för den enskilde och till att var och en kan hitta fram till de mest relevanta av de andra deltagarnas bidrag.

Denna sida uppdateras inte efter den 1 oktober, 2009.