Certec logo

Bodils sidor

www.certec.lth.se

Sk

Lärande, Bodil Jönsson

Om jag skulle nagla fast ett enda professionellt huvudintresse under mitt liv, blir det under denna rubrik jag hamnar. Mycket av det som skulle kunnat redovisas här ligger under rubrikerna Fysik, Miljö och Certec och utbildning.

När jag på 60-talet som 20-åring anställdes som övningsassistent på Fysik LTH, var det för att vara handledare på (med nutidens mått) extremt styrda laborationer. Jag skulle också ta fram en del sådana laborationer. Med viss förvåning och under ett alltmer stigande intresse upptäckte jag trots de styrda formerna hur laboranterna ibland avslöjade helt olika tankeföreställningar. Jag bar med mig dessa insikter in i lektionsundervisning på 70-talet, utvecklade kontakter med Marton-gruppen och blev alltmer medveten om hur "som man frågar, får man svar" gäller inte bara för sådana frågor, som en människa reser högt och medvetet, utan också för sådana som frågor och för-föreställningar som styr hennes tänkande, tyst och ibland omedvetet.

Under 80-talet blev jag en alltmer efterfrågad föreläsare, också externt. En av de medfödda gåvor jag fått är att vara bra på att hitta exempel som människor kan känna igen sig i. Detta handlar både om att kunna göra det tidigare okända och obegripliga mer attraktivt och åtminstone något mindre främmande och att kunna göra det vardagliga extraordinärt och synligt (To make the strange familiar and to make the familiar strange).

Utöver detta att kunna hitta exempel tror jag att resten av min undervisningsförmåga är direkt knutet till mitt intresse för andras och mitt eget lärande. Nyfikenhet på detta har gett mig många erfarenheter. Jag vet t.ex. att det är ytterligt sällsynt att en människa kan förstå en annan (utanför en gemensam specialvetenskap) med mindre än att man både antyder en tanke och ger minst två för mottagaren relevanta exempel som synliggör tanken. Då kan de flesta människor själva hitta på ett tredje exempel, då "förstår" de, då blir de glada och känner att de lärt sig något nytt.

Hemligheten bakom mina pedagogiska framgångar skulle alltså kunna formuleras så här: att gå från två till tre exempel är betydligt lättare än att gå från noll till ett. Det är, åtminstone i princip, den hemligheten som lett till åtskilliga pedagogiska utmärkelser, bland annat Lunds Universitets pedagogiska pris 1988 och  årets folkbildare 1991 och 2001.

För gemene man är jag nog mest känd som fysikern i Fråga Lund och från ett antal andra folkbildningssammanhang och massmediala aktiviteter som t ex "Sommar". Jag försöker i dessa sammanhang driva såväl naturvetar- som miljö- som handikapperspektiv (jfr bl a mid"Sommar"programmet från 21/6, 1996, på temat Agenda 21, som jag gjort tillgängligt även för döva människor genom att lägga ut det på Internet). Av speciellt intresse för Certecs arbete är spridningen av våra IT-perspektiv till en bred allmänhet genom Den urgamla drömmen: att knäcka lärandets gåtor och boken Den obändiga söklusten.

Ämnesdidaktik

Tidigt kom jag att arbeta mer generellt med pedagogik inuti fysik och teknik, dvs med sådant som långt senare kom att döpas till ämnesdidaktik.

Några nyckelpublikationer inom lärande

Vi lär som vi lever, bok, Gleerups, 2008

Ledarskap för lärande, föreläsning vid Skolriksdagen, 27 mars 2003

"Den obändiga söklusten", bok tillsammans med Karin Rehman, Brombergs förlag, 2000, ISBN 91-7608-806-5

Ständigt. Alltid! Skolans värdegrund, kommentarer till läroplanen. Skolverkets diarienummer 1999:1345 (pdf, 750 kB)

"Den urgamla drömmen – att knäcka lärandets gåtor", Radioprogram Sena Vanor, 6 mars, 1999. Fortsättning följer snart.

"IT och lärande", föreläsning

Learn.net – en introduktion. Certec –6:96

Att vara universitetslärare SULF XIV/96

Denna sida uppdateras inte efter 1 oktober, 2009.