Att göra för att förstå - konstruktion för rehabilitering

DOKTORSAVHANDLING CERTEC,  LTH NUMMER 2:2006

Björn Breidegard


Björn Breidegards avhandling handlar om det specifika ingenjörskunnandets plats i rehabiliteringsteknisk forskning, både praktiskt, metodiskt och teoretiskt. För att de berörda människorna själva skall ha en reell möjlighet att resultatstyra behövs det en lyhördhet och att man kan prova sig fram. Detta kräver i sin tur ett top-down-orienterat arbete där varje del i det tekniska systemet skapas och utvärderas utifrån den slutliga totala funktionaliteten i dess mänskliga sammanhang.

Avhandlingens båda tillämpningsområden är synnerligen olika – just därför är det intressant att se hur en och samma metodik kunnat användas i båda fallen. Det ena området utgår från svårt hjärnskadade människor. De har genom det tekniska konceptet Minimetern fått ett kommunikationshjälpmedel som ger dem en förstagångsmöjlighet att svara Ja eller Nej. Detta ger en drastisk förändring, både för de berörda själva och för deras omvärld. Den nyvunna möjligheten har lett till en uppmärksamhet och en iver som inte bara visat sig i ökad uthållighet utan också i klart uttalade ord, nya ljud och mer målstyrda rörelser.

Det andra området berör människor som är blinda och forskning kring deras läsning av punktskrift (Braille) och taktila bilder. Här har fokus legat dels på forskningspersonerna (blinda punktskriftsläsare), dels på samverkan med forskare inom lingvistik, punktskriftspedagogik och kognition. Genom det flervetenskapliga samarbetet inom projektet Att läsa med händerna med Björn Breidegards tekniska implementering i centrum har här skapats en möjlighet att automatiskt följa och analysera fingerrörelserna vid taktil läsning - en världsnyhet.

 

 

Läs hela avhandlingen i pdf-format (19 MB, stor fil och hög bildkvalitet)

Läs hela avhandlingen i pdf-format (3 MB, liten fil men undermålig bildkvalitet)

 

Adobe Acrobat Reader