Att inte kunna tala är inte detsamma som att inte ha något att säga

En digitalkamera som visar bilden av en dator i sin display

Alternativ Kommunikation
med
Digitala Personnära Fotografier
för
Personer med Kognitiva Funktionshinder

Magisterarbete av Kerstin Andersson

Sammanfattning

Det finns många människor som behöver alternativ eller kompletterande kommunikation, en grupp som har problem med språkförståelsen är personer med kognitiva funktionshinder. Digitala personnära fotografier är ett ganska nytt alternativt kommunikationssätt och dess fördelar är många. Fotografiet är lätt att förstå, det stimulerar talet, stödjer minnet samt fungerar som ett historiskt bevis och väcker ett naturligt intresse.

Denna magisteruppsats försöker ge en så bred bild som möjligt av användningen av digitala personnära fotografier och koppla den nuvarande användningen till framtida design av datorbaserade kommunikationshjälpmedel. Jag framhäver vikten av bildens, kamerans och datorns tillgänglighet samt att man måste ta hela omgivningen i beaktande vid allt designarbete.

Läs hela rapporten i:

Pdf-format (450 kB) lämplig för utskrift.

Let's go Photoshopping

Att göra det abstrakta konkret möjliggör för personer med begåvningshandikapp att delta i designutveckling

Kandidatuppsats 20 poäng av
Tina Alfonsson och Gunilla Stenkilsson 

Sammanfattning

Projektets syfte var att designa ett digitalt bildkommunikationssystem för en omsorgsverksamhet i södra Sverige. I rapporten beskriver vi hur vi tillsammans med specialkunniga och personal bygger upp en infrastruktur för bildkommunikation. Vi belyser att personer med begåvningshandikapp också är brukare av tekniska hjälpmedel och att deras medverkan är viktig när nya system designas. Vi ställde oss följande frågor; 

· Går det att involvera personer med begåvningshandikapp i designprocessen?
· Krävs det speciella metoder för att designa tillsammans med personer med begåvningshandikapp?Som designers har vi fått ha ett annorlunda tillvägagångssätt. Traditionellt refererar participatory/deltagande design till att användaren måste ha förståelse för de tekniska möjligheterna som finns för att aktivt kunna deltaga i designarbetet. I designarbetet
tillsammans med de specialkunniga har vi fått utgå från deras kommunikativa förutsättningar. Vi har fått inrikta oss på att designbesluten i sin förlängning skall kompensera ett
funktionshinder, det vill säga vi har fått fokusera på hur situationen kan bli i stället för hur situationen är. De specialkunnigas bedömning av förslaget har varit det viktigaste resultatet för utformandet av bildsystemet. Vi har hela tiden fått vara i deras kontext för att få konkret feedback på designförslag. Reaktionerna utifrån här och nu har varit ett måste för att se hur designförslagen fungerade och samverkade med omgivningen. Genom att använda oss av en specialdesignad testprototyp kunde vi göra det abstrakta mer konkret.

Läs hela uppsatsen i:

Let´s go Photoshopping.pdf (578kb) lämplig för utskrift.

Bilaga1 - digital bildhantering.pdf (425 kb) lämplig för utskrift.

Bilaga2 Inköpslista.pdf (98 kb) lämplig för utskrift.

Acrobat logo Adobe Acrobat Reader

Senast ändrad: 02-06-28