Det öppnaste rummet
– att visa konst på nya sätt

EXAMENSARBETE I INDUSTRIDESIGN 2004

Kerttu Heiskanen
Eva Rask


Sammanfattning

I denna rapport presenteras ett examensarbete i industridesign utfört på Lunds Tekniska Högskola och i samarbete med ÅlstaUtvecklingsCentrum i Fränsta. I rapporten beskrivs både slutresultatet och vägen dit, själva designprocessen som vi anser är ett utmärkt verktyg för att synliggöra visioner och strategier likaväl som produkter.

Vi har i vårt examensarbete utvecklat och visualiserat ett helhetskoncept för nya och alternativa sätt att visa konst, där målet med konceptet är att:

  1. göra konsten mer tillgänglig för allmänheten

  2. öka valfriheten av vad man vill se

  3. visa konst på mindre utrymmeskrävande sätt

Att visa konst på nya sätt

Man kan beskriva slutresultatet som en kokbok som visar på vilka möjligheter det finns när det gäller utveckling av utställningsformen.
Konceptet innehåller tankar kring varför man ska visa konst på andra sätt, olika visningsformer att välja emellan, samt riktlinjer för framtida utveckling av utställningsformerna.
Under arbetets gång har vi gjort ett tillägg till vår målformulering där en del av målet blivit att studera metoder för utvärdering av olika visningsformer av konst.

Examensarbetet är kopplat till det större projektet ”Det öppnaste rummet”, som handlar om att förbättra situationen när det gäller förvaring och exponering av vårt kulturarv, och Arne Jones konstsamling. Konstsamlingen har fungerat som en begränsning och en form av pilotprojekt, då vi har haft full tillgång till denna och har kunnat testa våra idéer mot den. Men vi har samtidigt behållit tanken på det allmängiltiga, d.v.s. att konceptet ska kunna generaliseras för att visa annat än Arne Jones konst.

Vårt koncept bidrar med tankar om hur framtidens konstupplevelser kan te sig. Det handlar om nya sätt att förmedla konst som leder till ny kunskap. Vårt koncept består av en grundtanke som vi kallar ”Visionen”. Den visar på en struktur vari delarna kan utvecklas bit för bit och var för sig. ”Visionen” innehåller ett flertal delkoncept. De vi utvecklat längst är ”Det genomskinliga lagret”, ”Caféet”, ”I-bok” samt ”Ledsagaren/Robot”.

Kort och gott förmedlar konceptet meningsfulla upplevelser kring konst. Vår förhoppning är att vårt koncept kommer att vara en inspiration för att utveckla utställningsformen.
Vi hoppas också att de olika delkoncepten kan vidareutvecklas och komma till nytta. Kanske kan vårt examensarbete bli ett första avstamp mot att öppna konstrummet så att fler människor kan träda in.

 

Läs hela rapporten i pdf-format (2,9 MB)

Adobe Acrobat Reader