Certecs användarforskning ur ett etnologiskt perspektiv

INTERNRAPPORT CERTEC 3:2000

Håkan Jönsson

I undersökningar av kulturer som skiljer sig från den egna har antropologer och etnologer behövt utveckla metoder för att nå en ökad kunskap om andra människors föreställningsvärldar. I konfrontation med den andre, dvs. de personer vars kultur etnografen undersöker, får etnografen ofta nya perspektiv och insikter på det kulturbundna i sitt eget beteende. Eftersom forskaren träder i ett nära personligt förhållande till den man undersöker, tvingas man problematisera sin egen roll i forskningsprocessen och fundera över hur styrt resultatet kan bli av egna personliga erfarenheter och uppfattningar.

Under genomgången av Jönsson & Anderberg slogs jag av hur denna beskrivning av etnologens arbete skulle kunna användas även om det forskningsområde som benämns användarforskning på Certec.

Läs hela rapporten i pdf-format

Innehåll

Inledning
   Vad är etnologi
Fältarbete
    Samtal och intervjuer
    Deltagarobservation
    Att fältarbeta borta och hemma
Kulturanalytiska metoder
    Perspektivering
    Kontrastering
    Dramatisering
    Homologisering och prövning
    Kulturanalysens fällor
Etnologi och ny teknik
    Kulturell beredskap
    Det stora i det lilla
    Nuet i det förflutna
    Innovationsfasen
    Rutiniseringsfasen
    Slit- och slängfasen
    Drömmar och verklighet
    Teknik och makt
    Att se bortom det omedelbara
Beskrivning och skrivande som analytiska instrument
Reflexivitet
    Om aktionsforskning
Etnologin och användarforskningen
    -en fruktbar kombination
    Teknik och kultur
    Nätrelationer
    Intervjuer
    Att tillämpa kunskapen
Referenser

Senast ändrad: 02-06-28