[ Textversion ]

[ In English ]

CERTECs kärna

Januari 1997

Certecs kärna


Centrum för Rehabiliteringsteknisk Forskning

Lunds Tekniska Högskola


Sammanfattning

Det är nu 10 år sedan de första stegen togs mot det som idag är CERTEC, Centrum för Rehabiliteringsteknisk Forskning, på Lunds Tekniska Högskola. Större delen av det som uträttats genom åren på CERTEC finns dokumenterat på http://www.certec.lth.se. En presentation av den nu aktuella verksamheten återfinns i broschyren "CERTEC - En presentation".

Att resultaten och omfattningen av CERTECs verksamhet är väldokumenterade betyder inte att det samma självklart gäller också för teori och metod. Snarare har förhållandet varit det motsatta. CERTEC har liksom andra forskningsenheter inom området rehabiliteringsteknik ("rehabilitering" används i denna skrift som sammanfattande beteckning på såväl habilitering som rehabilitering) hållit en påfallande låg teori- och metodprofil utåt. Även inåt har teori- och metoddiskussionerna fått förbli vildvuxna och projektspecifika.

I längden är detta inte bra. Aldrig så många redovisade projekt leder inte automatiskt vare sig till en förbättrad teoribildning eller till en starkare metodisk medvetenhet. Däremot kan omvändningen gälla: tydligare teorier och metoder kan ge positiva effekter på enskilda projekt. Det är i den andan och med den avsikten som dokumentet "CERTECs kärna" kommit till. Genom synliggjorda teoribildningar kan nya tankar bli tänkbara och ny kunskap möjlig. Genom bättre redovisade metoder blir också en kritisk granskning möjlig.

CERTECs kärna försöker förena

  • naturvetenskapens strävan efter tydlighet, dess orsaks-verkan-sammanhang ("detta sker på grund av…") och dess generaliserbarhet
  • med teknikens beroende av tydliga specifikationer både vad gäller förutsättningar och avsikter ("vi gör på detta sätt för att…")
  • och inlemma dessa i den inriktning på det individuella som är humanioras kännetecken.

Detta till synes omöjliga har på CERTEC visat sig möjligt att göra vid fallstudier. Därför har casemetodiken blivit ett av CERTECs viktigaste teoretiska fundament. HMI (Human Machine Interaction) är en annan nödvändig teoretisk grund. Huruvida CERTECs verksamhet också innefattar aktionsforskning ser vi snarast som en tolkningsfråga som vi gärna överlåter till aktionsforskare att besvara. CERTEC har tveklöst ett starkt inslag av brukarmedverkan, och detta kan naturligtvis ses som en aktionsforskningsprofil. Medverkan av användarna, brukarna, kan emellertid lika gärna ses som en nödvändig förutsättning för att relevanta resultat skall gå att nå. Eller som en självklar effekt av forskningsetiska överväganden.

CERTECs teoretiska profil, dess kärna, består således väsentligen av casemetodik, HMI och egen teoribildning. Kärnans funktion är att göra det möjligt att arbeta med fingrarna i strömmen, dvs finnas inne i handikappvärlden, och att samtidigt hålla huvudet kallt och över vattnet i jakten på nya beskrivbara mönster, nya tekniska möjligheter och framför allt sådana nya rön om användarna som kommer fram genom deras användning av de nya tekniska möjligheterna.

Kärnan har ett starkt iterativt inslag. Forskningsprojekt börjar ofta genom att vi eller andra (i bästa fall den tilltänkta användaren själv) har hypoteser om drömmar, önskningar och behov som skulle kunna mötas med en viss ny eller gammal (oftast ny) teknik. Teknikutvecklingen kräver därefter sitt på vägen mot att teknikansatsen skall gå att prova hos människan och i hennes miljö. Provanvändningen leder ofta till att drömmarna, önskningarna och behoven blir tydligare eller rentav visar sig vara helt annorlunda än vad man trodde. Det är sådana förtydliganden eller komplett nya insikter som på CERTEC ses som de egentliga forskningsresultaten. Dessa är till sin karaktär annorlunda och mer konkreta än de resultat som t ex beteendevetenskaperna når genom frågeformulär, djupintervjuer, etc [1].

Sammanfattningsexempel

Detta är Peter Anderberg. Han började studera på LTH ungefär samtidigt med att förstadierna till CERTEC utvecklades. Han misslyckades och avbröt studierna. Han höll sig sedan borta från både Lund och studier i många år.

Han återupptog studierna med stor framgång under 1995. Använde sig av informationsteknologi. Gick in i ett intensivt samarbete med CERTEC. Nu gör han sitt avslutande år utomlands (USA) och är snart färdig civilingenjör. Allt tyder på att han därefter kommer att bli forskarstuderande på CERTEC.

Peter Anderberg

Exemplet Peter används då och då i denna rapport som ett sammanhållande och illustrerande fall. Avsikten är inte i sig att berätta om Peter utan snarare att genom glimtar ur Peters utveckling konkretisera den allmänna texten i "CERTECs kärna". Vill du veta mer om Peters utveckling, hänvisar jag till videon "Att kunna studera på universitet" ([2]). Den kan beställas från CERTEC. Sänds av Utbildningsradion under våren 1997. CERTEC kommer också att göra den tillgänglig över nätet under våren 1997.

Slutligen: denna rapport är baserad på långvariga och ständigt fortgående samtal på CERTEC. Samtliga CERTEC-medarbetare, inte minst Peter, är således medförfattare till "CERTECs kärna". Jag står dock som ensamförfattare eftersom det främst är jag som genom åren arbetat med vad som är (eller kan göras) forskningsbart på CERTEC, och hur forskningen kan bedrivas. Det är också jag som under arbetet med denna rapport provocerat tankarna (egna och andras) och som nu sprider dem till en vidare krets.


Bodil Jönsson


Innehållsförteckning

Inledning

Ny och relevant kunskap

Behovet av ett språk

Teknik som språk och sond

Metodologi

Teori

Inlärning/utbildning och information

Referenser