Design av kognitiv assistans

LICENTIATUPPSATS  CERTEC,  LTH NUMMER 1:2001

Arne Svensk


De senaste tjugo åren har många personer med utvecklingsstörning valt att flytta till egna lägenheter med olika former av assistans. För de flesta har det inneburit ett ökat personligt ansvar för olika uppgifter i hemmet. Några har klarat detta utan problem, medan andra har haft betydande svårigheter. För att hjälpa dem ur svårigheterna har omvärlden satsat på att ge personlig assistans, och det har också bedrivits forskning om dessa insatser. Däremot har satsningarna på teknologisk assistans varit mer marginella, och forskningen om densamma och dess effekter har varit nästan obefintlig. Denna uppsats vill visa att "Design av kognitiv assistans" också bör innefatta teknologiska insatser.

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i de problem som en uppdiktad person vid namn Henrik Persson råkar ut för en dag när det mesta går honom emot. Med berättelsens hjälp vill jag försöka illustrera några typiska svårigheter som personer med utvecklingsstörning behöver bemästra i sin vardag. Berättelsen vill också visa hur en i vanliga fall trivial motgång under olyckliga omständigheter kan utvecklas på ett sätt som gör att personen till slut är nära att förlora kontrollen över sin situation.

Med denna olycksdag som utgångspunkt visar jag hur man med relativt enkla medel kan ge en person som Henrik Persson den kognitiva assistans han behöver för att klara en mängd vardagliga aktiviteter på egen hand. Som bakgrund redovisas delar av den specifika designprocess som används för att nå målet. Den har mycket gemensamt med många andra designprocesser men har också specifika särdrag. För att en artefakt eller företeelse skall vara tillgänglig för en person med utvecklingsstörning bör den stödja personens upplevelse av sammanhang, trygghet, erfarenhet/ minne och precision.

Henrik Perssons vita onsdag, exempel på kognitiv assistans.

STEP-metoden med sin beteckning sammansatt av begynnelsebokstäverna i Sammanhang, Trygghet, Erfarenhet och Precision är uppsatsens specifika bidrag till den allmänna designvetenskapen. STEP-metoden är avsedd som stöd till de människor som arbetet primärt berör och deras omvärld. En bärande tanke i uppsatsen är att kognitiva processer är distribuerade över människor, tid och artefakter och att de som en konsekvens av detta också bör studeras i verkliga samspelssituationer.
Distribuerad kognition som tankemodell i designprocessen ökar handlingsutrymmet vad gäller assistansens utformning och därmed också möjligheterna att finna lösningar som svarar mot personens behov, önskemål och drömmar. Av uppsatsen framgår att de som assisterar en person med utvecklingsstörning har en nyckelroll i designprocessen och därför diskuteras också hur deras engagemang och kunskap ska tas tillvara.

Läs hela uppsatsen i pdf-format (2,1 MB)

Adobe Acrobat Reader