Optik för synsvaga människor

DOKTORSAVHANDLING, ISBN 91-628-6236-7
OKTOBER 2004

Jörgen Gustafsson


 Sammanfattning

IKDC sett genom ett öga med centralt skotom.För människor med centrala skotom är den excentriska synen den enda som finns att tillgå. Också för den som lär sig att använda sin excentriska syn är denna sämre än den centrala synen, och det av två helt olika skäl: att ögonoptiken kan ge stora avbildningsfel excentriskt respektive att näthinnan utanför makula har en lägre funktion.

Denna avhandling handlar om den första av dessa faktorer: hur man kan studera och korrigera de excentriska avbildningsfelen hos synsvaga människor genom att mäta deras ögonoptik, korrigera avbildningsfelen, speciellt astigmatismen, samt utvärdera förbättringen i synfunktionerna.

De individuella variationerna är stora. Det gäller både astigmatismen och högre ordningens aberrationer, t.ex. koma. Arbetets huvudresultat är att synförbättringar genom excentriska optiska korrektioner är möjliga trots näthinnans betydligt sämre funktion utanför makula.

Excentrisk optisk korrektion påverkar både upplösningsförmåga och detektionsförmåga. Synförmågan påverkas också av medvetandegörande och träning av excentrisk fixation.

Sammantaget öppnar avhandlingen ett stort forskningsområde, särskilt viktigt när andelen äldre nu växer och det därför tillkommer fler människor med makuladegeneration. Förhoppningen är att det ska gå att utveckla fler och bättre mätmetoder och optiska korrektioner för excentrisk syn samt att det skall gå att studera separata delar av synfunktionen närmare, för att därigenom få en ökad förståelse för hur olika ögonsjukdomar påverkar olika synförmågor. Det är också viktigt att undersökningarna och förbättringarna framöver berör fler människor än de med stora centrala skotom och medveten excentrisk fixation samt att resultaten finner sin tillämpning i klinisk verklighet.

Avhandlingen utan bilagor ( s. 1-74)  (pdf -format, 1 MB)

Bilagor (s. 75-147) ( pdf -format, 2,7 MB)

Optics for Low Vision Enabling (avhandlingen på engelska)

Adobe Acrobat Reader