På Goda Grunder


Förord

Denna nya version av På Goda Grunder har tillförts ett nytt avsnitt om de över hela världen pågående aktiviteterna i riktning mot en långsiktigt hållbar utveckling. Arbetet tar sig olika uttryck och former. I samband med FNs miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 myntades uttrycket Agenda 21 som beteckning på en handlingsplan för ett bärkraftigt tjugoförsta århundrade, dvs för 2000-talet. I Rio beslöts bl a att varje kommun i hela världen senast 1996 skall ha en lokal Agenda 21. Utbildning och information i dess vidaste betydelse har i detta tilldelats en avgörande roll.

Det är emellertid inte bara det officiella samhället och dess instanser som har ansvar och visar förmåga. Successivt ökad respekt möter också världens s k NGOs (Non Governmental Organisations), inte bara för deras engagemang utan också för deras konstruktiva förslag och insikter. Minst lika viktigt som samhällets och organisationernas arbete är förändring av tankemönster hos den enskilde individen. Den mest djupgående av sådana förändringar vore om varje människa fick en välgrundad ökad tilltro till sin egen förmåga att tänka själv. På Goda Grunder har skrivits för att medverka till spiraler i just denna riktning.

I vår uppdatering av boken ingår att följa tråden från Rom-klubbens funderingar under sent 60-tal över världens framtida möjligheter fram till de nu pågående försöken med en konstgjord biosfär (Biosfär 2) i Arizona-öknen. Hur mycket vet och kan mänskligheten egentligen när hon försöker förena sina kunskaper till synteser och göra naturefterliknande konstruktioner?

Boken riktar sig till framtidsarbetare, av vilka lärare är en av flera kategorier. Andra är gruppen föräldrar, far- och morföräldrar, folkbildningsrörelserna, media-Sverige, m fl.

På Goda Grunder har i sin förra tryckning sålts i 10 000 exemplar. I samband med revideringen valde vi att överföra utgivningsrättigheterna till ett förlag med bred förankring i utbildningssfären.

Lund den 3 oktober 1994

Bodil Jönsson och Per Wickenberg

 

Bokens innehållsförteckning