Rehabiliteringsteknik

Fristående kurs (5 p) vt 1993

Om ett möte mellan mänskliga behov

och tekniska möjligheter

 

Förord

LTH (Lunds tekniska högskola) antar varje år ett fort- och vidareutbildningsprogram innehållande ett antal fristående kurser. Läsåret 1992/93 antogs kursen "Rehabiliteringsteknik" som en av dessa. Kursen gavs av CERTEC, Centrum för Rehabiliteringsteknik. CERTEC har som sin uttalade målsättning att arbeta med mötet mellan mänskliga behov och tekniska möjligheter.

Denna dokumentation av kursen kan ses som en avrapportering av utfört arbete och som en information till kommande kursdeltagare (kursen har antagits inom fort- och vidareutbildningsprogrammet också läsåret 1993/94). Vi räknar med att dokumentationen också kan tjäna som en inspirations- och faktakälla vid den expansion av rehabiliteringsutbildning som handikapputredningen kan förväntas ge upphov till.

Lund den 1 september 1993


Bodil Jönsson
Gunilla Knall

Innehållsförteckning

A. Själva kursen - innehåll och uppläggning

Om LTHs fristående kurser - utdrag ur kurskatalogen 1992-93
Kursens uppläggning - översikt
Kursens uppläggning - schema
Litteraturlista
Inlämningsuppgifter, förteckning

B. Deltagarna och deras prestationer

Deltagarförteckning
Inlämningsuppgifter, exempel på innehåll
Valda projektuppgifter - en översikt
Projektredovisningar - kortfattad beskrivning

Kursens uppläggning - översikt

Kursen bedrevs som koncentrationsundervisning vid fem sammandragningar om vardera 2 eller 3 dagar. Den första var inriktad på rehabiliteringsteknik i allmänhet och den sista på projektredovisning. De tre däremellan hade varsitt tema: förståndshandikapp, rörelsehinder respektive synhandikapp.

Kursen spände över det vida fältet mellan teori och praktik och gick alltså hela vägen från vetenskapsteori över till laborativ robotteknik respektive expertsystem och neurala nätverk i förståndshandikappsammanhang.

Formerna varierade från föreläsnings- och diskussionsformen över till laborationer och studiebesök för möte med respektive
en dagcentral för förståndshandikappade
en vårdcentral och dess rehabiliteringstekniskahjälpmedel
en basanpassad lägenhet för rullstolsburen innehavare
en familj med rörelsehindrade föräldrar till ett glatt springande barn
HADAR i Malmö och dess arbete med framför allt datorhjälpmedel till synskadade

Samtidigt försökte kursledningen hela tiden möta deltagarna utifrån deras skilda bakgrunder och intresseinriktningar. Detta innebar tämligen tvära kast (jfr också schema nedan), men det fanns en uttalad röd tråd: kursen hade hela tiden en koncentration till mötet mellan mänskliga behov och tekniska möjligheter.

Deltagarna hade att utföra såväl för- som efterarbete vid varje sammandragning (se litteraturförteckning och förteckning över inlämningsuppgifter). Dessutom ingick för var och en ett projektarbete.

Inlämningsuppgifter

Kursen har innehållit följande obligatoriska inlämningsuppgifter.

1. Redovisning av förväntningar på kursen och av vilken inriktning deltagaren ville ge den fria delen av kursarbetet.

2. Redovisning av synpunkter på valda delar av Handikapputredningen SOU 1992:52 (kap. 21 och 22). Redovisningen var avsedd att bidra till CERTECs remissvar.

3. Redovisning av idéer kring vilka produkter ur Clas Ohlsonkatalogen som kan användas som handikapphjälpmedel.

4. Rapporten över en dags aktiviteter och hur man tror att samma dag skulle gestaltat sig om man hade varit blind eller synskadad.

5. Inläsning av valfri bok (se litteraturförteckningen) och redovisning av reflexioner kring tekniska hjälpmedel utifrån den samma.

6. Redovisning av nya tankar som fötts på den egna arbetsplats utifrån denna kurs.

Dessutom har varje deltagare utfört ett större projektarbete.

Deltagarna och deras prestationer

Deltagarförteckning

Kursen kunde bara ta emot 12 deltagare, och den blev rejält översökt. På grund av antagningsrutiner, vilka innebär bl a en mycket sen antagning (som den kursgivande enheten inte själv råder över) och därav följande svårigheter att anta reserver, kom kursen att genomföras med endast 9 deltagare. Vis av denna erfarenhet kommer vi nästa år att senarelägga kursstart.

Samtliga deltagare fullföljde kursen.

Kerstin Arnbjörnsson, sjuksköterska, LUND
Lillemor Binningstam, studerande, MALMÖ
Raymond Dahlberg, arbetsterapeut, BANDHAGEN
Ann Eriksson, inspektör, LAN, ESKILSTUNA
Siw Holgersson, arbetskonsulent, AMI, SVEDALA
Leif Jansson, konsulent, data, AMI, GÖTEBORG
Annika Larson, sjukgymnast, LUND
Ulrika Nilsson, ADB:are, MALMÖ
Rose-Marie Remvall, arbetsterapeut, BARA

Inlämningsuppgifter - exempel på innehåll

1. Förväntningar

Deltagarna uppgav följande förväntningar:
- få ett stort nätverk
- nå ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte
- få insyn i pågående forskning
- få en uppfattning om vilka kompetenser som finns i regionen
- lära mer om olika handikapp och funktionshinder
- lära mer om vilken litteratur som finns
- ta reda på vilka finansiärer som finns
- få inblick i komplexet teknik och förståndshandikapp
- nå förutsättningar för ett fortsatt samarbete med CERTEC
- erhålla påverkansmöjligheter
- få göra spännande studiebesök

En deltagare poängterade särskilt att han och hans omgivning upplevde det som om Sydsverige var på väg att gå ifrån resten av Sverige på rehabiliteringsteknikområdet. Han ville utröna om detta var rätt, och vad försprånget i så fall bestod av.

2. Synpunkter på valda delar av Handikapputredningen.

De synpunkter som kom fram vid diskussionen finns med i CERTECs remissvar.Se remissvaret nedan!

3. Redovisning av idéer kring produkter ur Clas Ohlsonkatalogen.

Dessa idéer kom att bilda stomme i ett projektarbete (se projektarbetsdelen).

4. En dag som blind.

Allmänna nyvunna insikter var att väldigt mycket kan man göra nästan lika bra som blind, men det tar mycket längre tid och kräver större koncentration och disciplin (var man har lagt sina grejor t ex). Detta medför med nödvändighet att större kraft går åt till de dagliga göromålen än om man hade kunnat se. Omöjligt är det t ex att köra bil eller cykla (undantag. Dvs att transporter måste ske på annat sätt. Exempel på en kursdeltagares förteckning - se följande sidor.

5. Valfri litteratur och reflexioner om tekniska hjälpmedel.

Dessa skilde sig markant. Här följer en deltagares reflexioner utifrån "Flyga utan vingar" av Bernt Eklund och Gunnel Enby.

6. Nya tankar på den egna arbetsplatsen.

"Tekniken är ingen begränsning!" Detta var en ofta återkommande tanke, som visade att flera kursdeltagare hade omvärderat var de egentliga svårigheterna öåg.

"Det skulle vara roligt att på heltid arbeta med att utveckla hjälpmedel för

handikappade!"

"Jag berättade om vad jag tagit till mig om bland annat artificiell intelligens på kursen. Det blev ett mycket uppskattat inslag, och vi fick till en konstruktiv diskussion. Många blev fascinerade och jag tror att jag har sått ett frö."

"Jag tänker på att tillverkare av maskiner borde samordna utformningen av knappar, tangentbord och annat som kan vara gemensamt."

Valda projektuppgifter - en översikt