"Ti tanker om IT i rehabilitering och pedagogik"

Jubileumsföredrag av Bodil Jönsson, Certec, LTH, vid Hjälpemiddelinstituttets jubileumskonference i Århus den 3 maj, 2002.

 

Det följande är ett kondensat av föredragets 10 punkter:

 

1. Datorns attraktionskraft

Redan 1996 försökte jag strukturera upp tolv urskiljbara attraktionskrafter hos datorn i handikappsammanhang. Du kan läsa om dem i rapporten "Datorns attraktionskraft". Jag tycker att de punkterna står sig fortfarande, och det skulle vara mycket värt att få fram ett stort forskningsprojekt som borrade sig vidare ner i denna struktur.

 

2. Bilden som språk

Ett av Certecs viktigaste områden vad gäller IT i rehabilitering och pedagogik handlar om digitala bilder. Med början i Isaac-projektet 1993 har vi fått vara med om sådana stora genombrott som kan komma till stånd när människor (vuxna och barn) som inte haft något språk börjar kunna kommunicera via mängder av personnära bilder. Vår erfarenhet säger oss att det finns ett tröskelvärde i trakterna av 1000 - 2000 bilder. Det är som om bilden börjar fungera som ett språk för dem som har bilder som överstiger detta antal.
Jag har varit med om att sammanfatta våra erfarenheter på detta området i dels "Konst och vetenskap", dels "Bilder som språk".

Medan åren gått, har datorer och digitala kameror blivit standard. Vad vi i dag kan tillföra på området är en kommande programvara "Isaac" avsedd att underlätta hanteringen av stora mängder av bilder med ljud och om man så vill text. Denna programvara kommer att betatestas med början den 24 maj. Du kan läsa mer om detta fr o m 24/5 på www.isaac.certec.lth.se . Vill du vara betatestare, kan du ta kontakt med oss enligt anvisningarna där.
Isaac kommer att göras gratis tillgänglig. 

Detta med möjligheten till gåvoekonomi är en annan nyhet som kan komma att få en stor betydelse framöver. Jag skriver om detta i en annan högtidsföreläsning, "Information, kunskap och universitetens framtid". Det känns speciellt starkt att få vara med om detta i ett Isaac-sammanhang: den ursprungliga modifikationen av Apples "Newton" till en "Isaac" med en för den tiden ovanligt avancerad hårdvara och mjukvara var extremt exklusiv och dyr. Att sedan under så många år kunna samla användarerfarenheter och göra dem tillgängliga för många och det gratis - det ger en speciell inblick i teknologiutvecklingens möjligheter när den är som bäst.

Programvaran "Isaac" är inte bara till för funktionshindrade människor, deras familjer, vänner och personal utan riktar sig till alla som på ett lätt sätt vill hålla rätt på mängder av ljudsatta bilder.

 

3. Förstagångsmöjligheter till utbildning

För många av oss andra har internet betytt att möjligheterna för en starkt kommunikativ utbildning oberoende av tid och rum blivit större. Men för somliga människor med funktionshinder handlar det inte om större möjligheter - det handlar om att IT bjuder på en förstagångsmöjlighet att delta i utbildning på likvärda villkor. Peter Anderberg har skrivit om detta i sin licentiatuppsats "Internetlärande för alla".

 

4. Communities

Parallellt med att förutsättningarna för den ordnade utbildningen blivit bättre, har det också blivit möjligt för människor att träffas i idé- eller intressegemenskaper (communities). Och den möjligheten har människor verkligen tagit! Alla som menar att e-learning och allting annat som börjar på "e" bara var en dagslända har missat styrkan i all denna informella kommunikation som människor nu håller på med på egen hand - allt medan så många av försöken att göra pengar på detta misslyckats.

Gå t.ex. till den svenska föräldrasiten (den har säkert en dansk motsvarighet). De samtal som man kan hitta där dels mellan föräldrar till funktionshindrade barn, dels mellan funktionshindrade föräldrar, bär på ett inkännande och en erfarenhet som du omöjligt kan hitta i traditionell yrkesmässig vägledning och stöd.

 

5. Grönzonen

Allt som ligger mellan områden brukar betecknas som "gråzoner". Men i vår tid är det ofta i gråzonerna som det växer, så jag väljer att byta beteckning till "grönzon".
Certec har en starkt positiv erfarenhet av den grönzon som vi lyckats bygga under många år mellan funktionshindrade människor och forskare och mellan reguljär handikappinriktad verksamhet och forskning. Den manifesteras bl.a. under "Certec informerar"- dagarna, då många hundra människor är på plats. Du kan också läsa om grönzonsarbetets effekter i vår rapport över samverkan med Region Skåne.

Speciellt intressant är också grönzonen så som den manifesterar sig på internet i samspelet mellan reguljär verksamhet och forskning. Varje dag besöks Certecs hemsida av 700-800 personer (av vilka vi beräknar att cirka hälften är skåningar…) under i genomsnitt 15 minuter. Tanken svindlar inför vad detta motsvarar i kommunikation och möjliga effekter.

 

6. Förstagångsmöjligheter i psykiatrin

Psykiatri är det svåraste och mest eftersatta området vad gäller IT, rehabilitering och pedagogik. Det är därför en speciell glädje att kunna hänvisa till en doktorsavhandling på Certec, "Vårdmiljö eller lärandemiljö?", av Eve Mandre, som läggs fram den 24 maj, 2002.

 

7. Tiden

Att IT betytt mycket vad gäller tid och rum, speciellt för funktionshindrade människor, är självklart. Kanske tänker man då ofta på möjligheten att stanna hemma och att kunna vara med asynkront. Jag vill här lyfta fram en annan tidsaspekt som jag tror är minst lika viktig som oberoendet av själva klockslaget, nämligen generositeten vad gäller hastighet och rytm. Den långsamme får lov att vara långsam - utan att någon annan störs av det. Och den snabbe får lov att vara snabb - också utan att det stör någon annan. Detta är en viktig förutsättning för en nära mänsklig kommunikation mellan människor med olika rytmer.

 

8. Stress som handikapp

Att funktionshinder är relativa känner vi alla till. Men det är sällan man får vara med om att stora grupper av människor faktiskt blir handikappade genom att omvärlden förändras. Detta har emellertid hänt på stress-området.
Certec har för avsikt att fr o m hösten 2002 påbörja en forskning med arbetsnamnet "Pace-making" där vi försöker använda bl.a. rehabiliteringsteknologins teorier och metoder för att se vad i stressproblematiken som på så sätt kan synliggöras.

 

9. Systemet människan och informationsteknologin

Om man tittar på systemet av människan och hennes informationsteknologi som en lärande enhet, ser man något alldeles annat än om man betraktar människan för sig och tekniken för sig. Tänk t.ex. på synsvaga eller blinda barn och hur de tillsammans med sina datorer utgör en lärande enhet. Det är denna summaenhet som tidigt kan lära sig olika nycklar för att identifiera olika företeelser. Det är denna summaenhet som utvecklar sin begreppsbildning.

 

10. Livslånga problem - livslånga möjligheter

Med detta synsätt blir det uppenbart att en människa aldrig kan bli "färdigrehabiliterad", inte ens medicinskt. För systemet av människan och hennes teknik lär sig hela tiden nytt, och det gör att också medicinska insatser hela tiden kan spela nya roller. Detta är en ny och viktig dimension. Medicinen möjliggör genom insatser i akutskedet att t.ex. människor med traumatiska ryggmärgsskador som överlever den första perioden har nästan samma livslängd som andra människor. Det är sedan tekniken i dess samspel med människan som kan göra att hon fortsätter att utvecklas. Och därmed får också medicinen en fortsatt viktig roll i den livslånga rehabiliteringen.

 

 

Födelsedagshyllning

Det är 10-årsjubileum här idag, och jag vill passa på att framföra mina varmaste gratulationer med hjälp av en 400-åring. För precis 400 år sedan skrev Shakespeare i Hamlet:

Upp strömmar orden
Tanken stilla står
Ord utan tankar
Aldrig himlen når

I förstone verkar det slående. Men när man börjar fundera på det, är det inte säkert att det håller så långt. Kan du t.ex. säga något utan tankar?
Låt mig prova en egen travestering:

Upp strömmar tankar
Orden stilla står
Tankar utan ord
Aldrig människan når

Tänk om det är detta som känns som "kryp i kroppen"? Att det finns tankar och känslor som vill fram men som vi inte har ord för och som därför bara kan krypa omkring i en. Outtalade. För det går inte alltid att uttrycka nya tankar med hjälp av gamla ord. De gamla orden är redan belastade med associationer och för ofta tanken fel.
Det här börjar lukta lite Moment 22: man kommer inte vidare med ord utan tankar, men man kommer heller inte vidare med tankar utan ord. I det läget är det viktigt att kunna ge exempel. För utan exempel står man sig slätt:

Upp strömmar tankar
Exemplen stilla står
Tankar utan exempel
Aldrig människan når

Speciellt i detta med IT och rehabilitering och pedagogik är det viktigt att vi ständigt återvänder till exemplen om vi inte skall tala förbi varandra.

Jag slutar med många välgångsönskningar och ett hopp om ett fortsatt gott samarbete.