Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

HIPP - Ett audio-haptiskt ritverktyg för användning i skolan


Tillsammans med Synskadades Riksförbund har vi fått medel från Allmänna Arvsfonden för projektet HIPP som står för "Haptik I Pedagogisk Praktik", ett teknik- och metodutvecklingsprojekt med målsättning att genom användning av ett audio-haptiskt ritverktyg möjliggöra nya och mer dynamiska lärandesituationer för barn och ungdomar med synnedsättningar. Projektet startade den 1 mars 2009.

Förutom SRF Skåne och Certec medverkar GotIT Resurscenter och Horisont AB. Under projektet kommer skolungdomar och lärare att rekryteras för att delta i utvecklingen och utvärderingen av det system vi tar fram.

Som grund för projektet finns ritverktyget AHEAD, som gör det möjligt att rita digitala bilder och att uppleva dem med känsel och hörsel. Läs mer om ritprogrammet AHEAD (pdf-fil).

Ritprogrammet AHEAD i användning

Bilden visar ritverktyget AHEAD i användning. Två elever samarbetar om att göra markeringar i en karta över Skåne.

Projektledare: Kirsten Rassmus-Gröhn

Senast ändrad: 09-03-10