Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Webkodex för Certec

Bodil Jönsson

Denna webkodex är antagen i januari 1999 och skall gälla för allt material publicerat fr.o.m. 20 januari. I görligaste mån skall också äldre material bearbetas om det inte svarar mot kodexen.

Kodexen är till för att underlätta ställningstaganden om vad som bör/ inte bör publiceras och hur detta bör ske. Den utgör grunden för ett ständigt internt samtal om kodexen i sig, dess konsekvenser och eventuella behov av förändringar. Den skall också tjäna som en information till omvärlden om våra grundregler.

Webkodexen skall först och främst hjälpa till att besvara huvudfrågan: " Bör informationen i fråga alls lämnas?" Huvudregeln är JA. Informationstillgängligheten på Certec skall kännetecknas av AHARA-principen (As High As Reasonably Achievable). Dels för att det i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna i §27 slås fast att "Envar har rätt att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess förmåner". Dels för att vi har ett speciellt ansvar för att göra information tillgänglig också för människor med olika funktionshinder.

Att Certec har en gemensam webkodex fråntar inte individen hennes ansvar, både för de tankar hon lämnar ifrån sig och för dem hon väljer att förtiga. Ansvaret omfattar tal, skrift och internetpublicering. Var och en måste själv efter bästa förmåga avgöra vad hon/han vill säga ut alternativt inte vill säga ut.

Webkodextext

Varje gång du överväger om du skall lägga ut ett material på Certecs website bör du ställa dig följande frågor:

1. Juridiskt

Finns det några juridiska hinder mot publiceringen?

Om du är osäker: fråga webmaster! På frågor från omvärlden, om de får lov att citera texter eller återge bilder från vårt icke lösenordsskyddade material, är svaret "Ja, gärna, med uppgivande av källan".

2. Etiskt

Vilka etiska överväganden kräver publiceringen?

Etiska frågor kan sällan besvaras med rena ja eller nej – dem måste man leva med. Likväl måste man ta beslut. Skaffa dig beslutsunderlag genom följande arbetsgång:

a) Fråga alltid de berörda själva! Uppmärksamma dem också på sådana möjliga konsekvenser som du drar upp i din värsta-hands-analys enligt nedan. Låt samtalet ta tid.
b) Försök skaffa dig dubbla inre bilder av den aktuella etikproblematiken genom att dels utmåla ett etiskt värsta-hands-alternativ, dels förringa varje möjlig etisk implikation. Låt perspektiven utmana varandra i ditt inre.
c) Om du fortfarande känner dig osäker: samråd med kollegor på Certec. Utlys eventuellt ett möte. Observera att det kan vara lika felaktigt att låta bli att göra en publicering som att göra en.

3. Praktiskt

Följande huvudregler gäller för hur informationen i praktiken skall göras tillgänglig. Avvikelser från reglerna är tillåtna bara om dessa motiveras skriftligt till webmaster:

  • Gör alltid basversionen sådan att bilder kan ersättas med förklarande text. En sådan version blir automatiskt talsyntesläsbar.
  • Gör informationen modemmottaglig. Bilder skall vara hårt komprimerade. Bilder som finns tillgängliga i högre upplösning än den publicerade skall vara klickbara så att den som vill kan komma åt också högupplösta bilder.
  • Eftersträva att göra parallella engelska och svenska upplagor men se det inte som ett absolut krav. Beslut skall tas i varje enskilt fall. Forskningsoriginalartiklar på engelska skall inte med nödvändighet behöva finnas också på svenska, men åtminstone en kortfattad sammanfattning skall alltid finnas också på den svenska websiten (inkluderande en pekare till den engelska kompletta). På motsvarande sätt: somligt av det som publiceras på svenska kan vara så knutet till svenska förhållanden att det inte är meningsfullt att publicera också en engelsk version.

Använd något webverktyg för att undersöka publikationens eventuella otillgänglighet för grupper av funktionshindrade människor. Försök förbättra det du får anmärkning mot! Informera hela tiden andra på Certec om nya möjligheter att förbättra tillgängligheten.