© Gunilla Knall och CERTEC

Medicinsk terminologi

Stäng Fönstret

För att öka förståelsen kommer här en liten ordlista på, i vår verksamhet, vanligen förekommande ord och uttryck.

Förlamningar av olika omfattning och styrka.
Plegi, pares och paralys är alla olika grader av förlamningar

Plegi förlamning av lat plegia och gr.plege, slag. Allmänt uttryck.
Pares ofullständig (partiell) förlamning, försvagning eller lägre grad av förlamning av lat och gr paresis.
Paralys fullständig motorisk förlamning (rörelseförlamning) av lat paralysis jmf. Att bli paralyserad av skräck.

De här uttrycken har betydelse för graden av förlamningen De följande talar om var man är förlamad:

Tetraplegi av gr fyra, alltså en tetraplegi är en förlamning i alla fyra extremiteterna (och bålen).
Quadriplegi av lat fyra, samma sak som tetraplegi och används främst i den engelskspråkiga delen av världen.

Tetraplegi (eller quadriplegi)

Hemiplegi av gr, halv, en hemiplegi är en förlamning som drabbar ena kroppshalvan, dvs samma sidas arm och ben. En hemiplegi är ofta resultatet av en stroke (eng. slag) eller på svenska ett slaganfall som orsakas av en hjärnblödning eller en blodpropp i hjärnan.

Hemiplegi

Paraplegi gr bredvid,falsk (inte särskilt logisk användning) paraplegi är en förlamning som drabbar på tvären från ungefär midjehöjd. Alltså en paraplegiker är förlamad från midjan och nedåt (Förvärvad skada).
Diplegi av gr di, dubbel, samma sak som paraplegi men används av tradition om medfödda skador.


Paraplegi (eller diplegi)

Alla dessa tillstånd är centrala skador, vilket innebär att skadan sitter på hjärnan, förlängda märgen eller ryggmärgen. En tetraplegi eller en paraplegi är oftast resultatet av ett trauma (skada genom yttre våld), medan en hemiplegi oftare har sin orsak i cirkulationsstörningar.

Sjukdomar

MS Multipel Skleros betyder många förhårdnader. Dessa förhårdnader sitter på nervtrådarna i centrala nervsystemet, och försvårar eller hindrar nervimpulserna, vilket då medför bortfall av funktioner inom nervens utbredningsområde. MS är en sjukdom som går i skov. Det betyder anfallsvis, alltså ligger det i sjukdomens karaktär att de sjuka perioderna kommer och går. Ett skov medför en försämringsperiod som följs av en förbättringsperiod och i början går ofta bortfallssymptomen tillbaka. Orsaken till MS är okänd. Det finns en bestämd geografisk utbredning och därför tror man att klimatet har en viss betydelse. Det är svårt att säga något bestämt om hur sjukdomen utvecklar sig hos olika individer. För en del blir det aldrig mer än ett enda skov hos andra åter kan det leda till svåra funktionshinder.

Ra Reumatoid artrit, eller i dagligt tal reumatism, är en annan sjukdom som går i skov. Ra ger sina flesta och tydligaste symptom på leder och muskler. Symptomen debuterar ofta i en finger eller tåled Leden känns stel, och det gör ont att röra den. Det som händer är en icke bakteriell inflammation i lederna, där ledhinnan växer till i omfång och producerar mer ledvätska (smörjmedel i leden), leden blir svullen, varm, smärtande, ledbanden tänjs ut och leden förlorar i stabilitet.

Om detta tillstånd varar envist och länge kan också broskytorna angripas och följden blir olika grader av leddestruktion. Inte heller vid Ra vet man något säkert om varför man insjuknar, men man anser att immunologiska processer har betydelse. Ärftliga faktorer spelar viss roll och tre gånger fler kvinnor än män drabbas. Sjukdomen har ett mycket varierande förlopp och det är omöjligt att säga något i det enskilda fallet hur det kommer att utveckla sig.

(From the Netbook)
Muscular dystrophy The terms covers over 40 separate Neuromuscular disorders which have in common the progressive and irreversible wasting of muscle tissue. Some of these diseases are known as dystrophies, the wasting of the muscles from within themselves. Others are atrophies, wasting arising from a disorder originating in the nerve system which causes loss of the ability to use muscles. Various Myopathies, Peripheral Nerve and Metabolic Disorders also fall into the realm of disorders covered by the MDA's program. These Neuromuscular disorders (NMD's) are generally, incorrectly, termed "muscular dystrophy".


CP Cerebral Pares, från hjärnan kommande förlamning, är inte en sjukdom utan en skada. I de flesta fall handlar det om en medfödd skada, men även skador som förvärvats upp till 2,5 år räknas dit. En tredjedel av alla CP-barn har ett begåvningshandikapp alltså är två tredjedelar normalbegåvade. Symptombilden är mycket varierad och beror naturligtvis på skadans omfattning och lokalisation. Skadan ger bestående men, dock inte en fortsatt försämring. Senare tiders noggranna förebyggande mödravård och förlossningsvård har medfört en betydande nedgång i antalet fall.


Vid alla typer av hjärn- eller ryggmärgsskada är det vanligt med spasticitet. Det innebär en krampartad spänning hos en eller flera muskelgrupper. Spasticiteten hindrar viljemässiga rörelser och försvårar rehabiliteringen hos den drabbade. Det finns emellertid både medicinska och fysioterapeutiska möjligheter att påverka spasticiteten. Ibland vill man dock inte ta bort den helt och hållet eftersom man kan ha nytta av en viss spasticitet när krafterna i benen inte räcker till för gång.

Ett annat vanligt resultat av en hjärnskada är afasi . Det innebär en talstörning på grund av en hjärnskada. Afasin har många olika utseende och svårighetsgrader. Bl.a. använder man uttryck som expressiv och impressiv afasi. Expressiv afasi, då kan man inte uttrycka vad man vill ha sagt och om man inte förstår vad folk säger är det impressiv afasi. För de flesta drabbade handlar det nog oftast om en blandning. Är symptomen inte så uttalade talar man om en dysfasi. Gun Andersson och hennes väg framåt - om rehabilitering efter en hjärnskada

En vanlig förkortning är också:
ADL Aktiviteter i dagliga livet eller Activity of daily living. ADL används ofta i samband som ADL-träning, eller ADL hjälpmedel, vilket då t ex kan innebära hjälpmedel för att äta eller sköta sin personliga hygien.