Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Positionering av forskningsområdet rehabiliteringsteknik

Certecs område är rehabiliteringsteknik. Vi försöker skapa användvärd teknik genom en människonära design. Detta är sällan någon quick fix, och bakom uppnådda resultat finns det en ständigt pågående teori- och metodbildning. Till vardags låter vi emellertid oftast artefakterna och uppnådda resultat tala för sig själva.

En positionering kräver markerade gränser, och gränser mellan områden kan vara funktionshindrande i sig, speciellt för den berörda människan själv. När allt kommer omkring finns det ju sällan medicinska eller sociala eller tekniska/ pedagogiska problem - det finns problem som behöver lösas. För att synliggöra Certecs roll i detta kan det likväl vara viktigt att först visa hur vi förhåller oss till andra modellbildningar innan den rehabiliteringstekniska presenteras.

Förhållandet till den sociala modellen
Det finns två skilda tidigare etablerade modeller inom forskning om funktionsnedsättningar. Den ena är  the social model, som sätter hela den berörda människan i fokus och ser funktionshinder som något som främst definieras av och upprätthålls som ett samhälleligt normbegrepp. Forskning inom den sociala modellen har inte till sig knutit någon "social teknik" - tvärtom har den snarast markerat distans till områden som design och teknik.

Certec verkar i den sociala modellens anda och arbetar med forskning om design av användvärd teknik, en teknik som kan svara upp mot mänskliga drömmar, önskningar och behov, allt medan människans självbild ständigt utvecklas. Den stora skillnaden relativt den sociala modellen och det väsentligaste tillägget från vår sida är att rehabiliteringsteknik (liksom all annan teknisk forskning) har en aktionsforskningskaraktär, en strävan inte bara efter att förstå för att kunna göra utan också efter att göra för att förstå. Artefakters faktiska och än mer deras potentiella inverkan på människor och kultur är i dag ovedersäglig. För det situerade, alltså för människan i hela hennes sammanhang, kan inte teknisk assistans få utgöra någon motpol till mänsklig assistans. Den mest personliga assistansen är rimligen en personlig kombination av mänsklig och teknisk assistans vilka till yttermera visso måste kunna fungera tillsammans.

Förhållandet till den medicinska modellen
Den andra är the medical model som utgår från diagnoser och behandlingar och som till sig har knuten en medicinsk teknik. Eftersom vi mera utgår från de upplevda behoven än från de diagnosticerade är våra beröringspunkter med den medicinska modellen inte så starka - men visst finns de där. Och när de faktiska lösningarna är exempelvis inopererade elektroder blir den medicinska tekniken och den rehabiliteringstekniska starkt överlappande.

Rehabiliteringsteknik – ett område i sig

Det rent designmässiga, det pedagogiska och tekniska görandet finns utanför det vi kan hämta från de medicinska och sociala modellerna. Det har sina egna teorier och metoder och leder inte sällan till resultat som vare sig kan nås genom medicinska eller sociala insatser. Vårt huvudbidrag är alltså en rehabiliteringsteknisk modell, en modell för design av användvärd teknik.

Det går att spåra en  röd tråd i Certecs tankeutveckling  fram mot denna. Den började med att vi beskrev vårt arbete som liggande i "mötet mellan mänskliga behov och tekniska möjligheter". Sedan när vi såg hur instrumentellt detta kunde tolkas formulerade vi om oss till "mötet mellan mänskliga drömmar, önskningar och behov å ena sidan och tekniska möjligheter å den andra". Några nedslag bland nyckeldokument:

Senast ändrad: 09-12-18