Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, fördjupning, 10 högskolepoäng

Länk till kursen VT 2010 (VT 2009) (VT 2008) (HT 2007)

TFRA05 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, fördjupning

Rehabilitation Pedagogics and Neuropsychiatric Diagnoses, Advanced Course

Kursen är avsedd för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering, psykiatri och skola och syftar till att de studerande skall fördjupa de kunskaper de förvärvat i kursen TFRA01 eller TNS140 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser.

Högskolepoäng: 10
Kurstakt: 50 %
Kursperiod: 2010-01-27 - 2010-05-21
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Övrigt: Kursen inleds med en obligatorisk sammankomst i Lund. Resten av kursen är helt nätbaserad. 
Prestationsbedömning:
Bedömningen av den studerandes prestationer sker genom individuella uppgifter som kontinuerligt lämnas in. Kursen är processinriktad och utgår mer från förmågan att analysera situationer/problem än på instuderande av fakta. VG kommer att ges till de studerande som visat god förmåga att analysera och reflektera över den förvärvade kunskapen och uppvisat självständigt tänkande i förhållande till kursinnehållet.
Betygsskala: U, G, VG

Sista ansökningsdag
: 2009-11-01
Anmälningskod: 2436T

Förkunskapskrav:
TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs 
eller 
TNS140 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser.

Datorkrav:
Se www.certec.lth.se/utbildning/datorkrav.html

Förtur:
Personer som är yrkesverksamma inom habilitering, psykiatri eller liknande område (t ex handläggare inom LSS, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen)

Kursansvarig: Fil dr Eve Mandre
Tel: 0294-300 06
E-post: Eve.Mandre@certec.lth.se

Syfte:
Kursen är avsedd för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering, psykiatri och skola och syftar till att de studerande skall fördjupa de kunskaper de förvärvat i kursen TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs eller TNS140 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser.

Kunskap och förståelse:
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga:
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll:

Förutom introduktionen i Lund är kursen helt nätbaserad. Kursen innehåller följande kursavsnitt:

- Den neuropsykiatriska utredningsprocessen (föreläsare Marie Hagnell/Sylvia Mellfeldt-Milchert).

- Att leva med Tourette's syndrom (föreläsare Per Sandstrak).

- Fördjupning i rehabiliteringspedagogiska teorier och metoder.

Litteratur:

Obligatorisk litteratur:

Nätföreläsningar med länkar.

De Clercq, 2006, Autism from within – a handbook, http://www.intermediabooks.net
eller svensk översättning

Hammerström, H, 2006, Från aggressivitet till harmoni. En introduktion till ART, Gothia, Stockholm

Kåver, A, 2006, KBT i utveckling. En introduktion till kognitiv beteendeterapi, Natur och Kultur, Stockholm

Mandre, E, 2007, Att skapa verkligheter. Pedagogik för det omöjliga, Alenfelt, G, 1999, http://www.intermediabooks.se 

Mandre, E, 2002, From Medication to Education. People with Autism in Adult Psychiatry. Doctoral thesis, Certec, LTH 1:2002, Lund University, Sweden. Available online at: www.certec.lth.se/doc/frommedicationto 

Mandre, E, 1999, Från observation till specialpedagogisk design. Pedagogikens möte med psykiatrin (licentiatuppsats, Certec, LTH 2:1999)

Sandstrak, P, 2008, Mr Tourette och jag, Bra Böcker

 

Valfri litteratur ca 800 sidor:

Alenfelt, G., 1999, Den egna kraften. Handlingsinriktad psykiatrisk rehabilitering. En psykosocial rehabiliteringsmodell för människor med psykiska funktionshinder, WSOY, Borgå

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Mothander, 2006, Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer, Natur och Kultur, Stockholm

Damasio, A, 1999, Descartes misstag. Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan, Natur och kultur, Stockholm

Damasio, A, 2002, Känslan av att leva. Kroppens och känslornas betydelse för medvetenheten, Natur och kultur, Stockholm

Damasio, A, 2003, På spaning efter Spinoza. Glädje, sorg och den kännande hjärnan, Natur och kultur, Stockholm

Ellström, Gustavsson, Larsson (red.), 1996 Livslångt lärande (Studentlitteratur, Lund)

Ericsson, U, 1998, Vild källa. Om Tourette, Cura, Stockholm

Freltofte, S, 1998, Att stödja barn med DAMP, Natur och kultur, Stockholm

Gaus, V, Cognitive-Behavioral Therapy for Adult Asperger Syndrome (Guides to Individualized Evidence-Based Treatment), http://www.amazon.com

Holmqvist, M (red.), 2004, En främmande värld (Studentlitteratur, Lund)

Höglund, B, 1996, Att vårda och vakta. Retorik och praktik i en rättspsykiatrisk kontext (Licentiatarbete, Sociologiska institutionen, Lunds universitet)

Höglund, B, 2001, Ute och inne. Kritisk dialog mellan personalkollektiv inom psykiatrin (Avhandling, Sociologiska institutionen, Lunds universitet)

Jönsson, B (red.), 2005, Människonära design, Studentlitteratur, Lund

Lögdahl C, 1999, Psykologisk behandling av vuxna vid Aspergers syndrom, Landst. Sörmland Handikapp & Habilitering

Svensk, A, 2001, Design av kognitiv assistans, lic.uppsats, Certec 1:2001

Vygotskij, L, 1999, Tänkande och språk, Daidalos, Göteborg

Senast ändrad: 2009-10-14