Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer Sök
Avslutade Projekt


  
 • Att läsa med händerna
  Projektet studerar gravt synskadades taktila läsning online. Målet för projektet är att utveckla teknik och kunskap för att lägga grunden för nya studier av synskadades lässtrategier både av punktskrift och av taktila bilder.
  Kontaktperson: Björn Breidegard
 • Autism
  Ett av Certecs forskningsområden är autism. På denna sida kommer fortlöpande att samlas information om autism och närliggande s.k. barnneuropsykiatriska tillstånd. Där kan man också följa den autismforskning som bedrivs på Certec av Eve Mandre.
  Kontaktperson: Eve Mandre
 • Bildoteket
  Lösningen till ett problem där det blev så många bilder att ingen kategoriindelning hjälpte längre.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • Certec-flaskan
  Heter också Kisseflaskan, Urinflaskan eller Änglapottan® och är designad för sängliggande kvinnor.
  Kontaktperson: Gunilla Knall
 • Clock o'clock
  Den egentliga tanken bakom Clock o´clock är att man ska kunna få fatt på tiden också om man varken kan klockan eller siffrorna.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • Den utsträckta TV:n
  Projektet syftar till att i samband med tillkomsten av Vårdboendet Västra Varvsgatan i Malmö (ett vårdboende för äldre) så lyhört som möjligt försöka anpassa några av boendets tekniska möjligheter efter de nyinflyttade och därmed förbättra förutsättningarna för samspelet med närstående och personal liksom för den egna självständigheten.
  Kontaktperson: Peter Abdelmassih Waller
 • DUKOM
  Certec har erhållit stöd av DUKOM (distansutbildningskommittén) för att vidareutveckla tillgängligheten av internetburen undervisning, dvs. att stötta funktionshindrade människors inlärning.
  Kontaktperson: Håkan Eftring
 • ENABLED
  Ett EU-projekt med målet att öka tillgängligheten till information och tjänster på Internet för blinda och synskadade personer. Alternativ till visuella gränssnitt undersöks, t ex olika former av taktila system, haptik samt ljudgränssnitt.
  Kontaktperson: Charlotte Magnusson
 • ENACTIVE
  Ett EU-nätverk om Enactive knowledge – handens kunskap. Den liknar inte den symboliska kunskap vi kan förmedla med ord eller siffror. Istället handlar det om kunskap i rörelse, att lära sig genom att göra – den sortens kunskap som till exempel en skicklig hantverkare besitter. I ENACTIVE arbetar vi med haptiska datorgränssnitt (känselgränssnitt) utifrån antagandet att lärande och utforskande kan ske på ett mer naturligt sätt.
  Kontaktperson: Charlotte Magnusson
 • ENORASI
  Ett EU-projekt med avsikten att utveckla ett interaktivt och utbyggbart virtual reality-system speciellt för blinda personer.
  Kontaktperson: Charlotte Magnusson
 • Ett universitet för alla
  En presentation om teknologi som hjälper till med att övervinna några av de problem som hittills varit associerade med distansutbildning.
  Kontaktperson: Peter Anderberg
 • Expertsystem på CERTEC
  Vi har ända sen 1993 arbetat med olika sorters expertsystem (alt. kunskapsbaserade system) som verktyg för kunskapsöverföring och lärande. Det första expertsystemet, SVARNE, var uppbyggt kring hantering av våldssituationer inom omsorgsverksamhet.
  Kontaktperson: Charlotte Magnusson
 • Fria Freja
  Freja är pseudonymen för en kvinna som i ca 30 år vårdats inom sluten psykiatrisk vård under diverse diagnoser. Hon ansågs länge som en psykiatrisk gåta. År 1990 fick hon diagnosen autism. Rapporterna "Fria Freja" beskriver pedagogikens roll i Frejas liv under åren 1992-1997. I december 1997 kunde hon skrivas ut från den rättspsykiatriska vården. Hon kom att omfattas av LSS-lagen och skulle flytta ut från sin specialavdelning villa 39.
  Kontaktperson: Eve Mandre
 • FRR - Friendly RestRooms
  FRR (Friendly RestRooms) är ett EU - projekt som syftar till att utveckla en toalett där viktiga komponenter automatiskt ska kunna ställas in för att möta individuella behov från äldre med fortskridande funktionsnedsättningar.
  Kontaktperson: Håkan Neveryd
 • Guns nya ord
  Gun håller på att återerövra sitt språk som hon förlorade efter en hjärnblödning 1991.
  Kontaktperson: Gunilla Knall
 • iFields – Det andra samtalet – samspel på lika villkor
  Syftet med projektet är att skapa nya interaktiva kommunikationsmedier och nya former för alternativ och kompletterande kommunikation som möjliggör samspel på lika villkor mellan barn med omfattande funktionshinder och deras familjer, samspel som över tiden styrker och berikar deras relation.
  Kontaktperson: Per-Olof Hedvall
 • Isaac II
  Isaac II kan nå många. Ur Isaac, som endast var tillgänglig för få, och de enkla hjälpmedlen Timstocken och CERTEC-klockan växte det fram ett Isaac II-koncept som består av Bildoteket/Bildografen och Clock o´clock.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • Isaac III (Science Piction)
  Science Piction är ingen fiction utan Isaacs barnbarn, Isaac III, med Isaacs bilddatabas, talande bilder, streckkodsmärkning, etc tillgängliga över nätet. Genom Science Piction skall nu Isaac bli tillgänglig för alla.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • IT-byn
  Ett internet-baserat försök att skapa/fortsätta skapa förutsättningar för (ökat) IT-användande ute i de praktiska verksamheterna- en IT-by som kunde vara en glädje- och nyttofull hemvist för brukare med kognitiva svårigheter, deras föräldrar, vänner och personal.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • Känn världen
  Idén och de första stapplande stegen mot "Känn världen": En internationell multimediaencyklopedi för utvecklingsstörda människor.Kanske mer ett uppbyggnadsverk än ett uppslagsverk.
  Kontaktperson: Bodil Jönsson
 • KUBEN
  Efter önskemål från SVARNE-användare utvecklades ett program för analys och statistik av våldshändelser för att kunna hitta ett mönster i våldssituationer. Programmet utvecklades av Enator.
  Kontaktperson: Charlotte Magnusson
 • Low Vision Enabling
  Low Vision Enabling (LVE) är ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att på svagsynområdet utveckla bättre metoder för att studera ögats optik, optiska och synpedagogiska hjälpmedel för bättre synfunktion och bättre metoder för mätning av synrester.
  Kontaktperson: Jörgen Gustafsson
 • Manus
  Manus-armen är en rullstolsmonterad robotarm som är speciellt framtagen för svårt rörelsehindrade personer.
  Kontaktperson: Håkan Eftring
 • MICOLE
  Ett EU-projekt som undersöker möjligheter att underlätta ”lärande i samarbete” för blinda barn i t ex matematik, fysik och andra ämnen. Man använder virtuell känsel som gör det möjligt att känna på datormodeller och virtuellt ljud för att åskådliggöra information på olika sätt.
  Kontaktperson: Charlotte Magnusson
 • Mina bilder i vården
  Projektet är ett samarbete mellan Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och Certec. Syftet är att studera om medicinska bilder av en annorlunda karaktär, mer avsedda för patientbruk än för diagnosändamål, kan inverka på hur man upplever sitt funktionshinder, sin hälsa och sin sjukdom.
  Kontaktperson: Henrik Enquist
 • Minimetern
  Minimeterns syfte är att med hjälp av modern och billig teknik hjälpa svårt hjärnskadade människor att kommunicera. Minimetern har tre delar: en billig tv-kamera riktad mot användarens ansikte, en modern standarddator och program på cd-skiva. Det skräddarsydda programmet avläser mänskliga ansiktsrörelser och ger rörelserna en kommunikativ betydelse för individanpassad styrning, inklusive återkoppling.
  Kontaktperson: Björn Breidegard
 • Minimetern 2
  CERTEC och Spenshult Reumatiker- och Rehabiliteringssjukhus skall tillsammans vidarutveckla och provanvända ett IT-styrdon Minimetern2.
  Kontaktperson: Björn Breidegard
 • Minningar
  Ett datorprogram för strukturering av digitala bildbanker (utvecklat i samarbete mellan Tryckolera och Certec). Nu kommersiellt tillgängligt för andra intressenter.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • Mobility and learning
  Projektet syftar till att utveckla lärandemiljöer med hjälp av ny teknik som t ex handdatorer och positioneringsverktyg. Tonvikten ligger på att engagera användarna själva i designen av det stöd som de behöver i sin vardag.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • Nationellt robotcentrum för rehabilitering
  Nationellt robotcentum för rehabilitering håller på att utvecklas på Rehabcentrum Lund-Orup i nära samarbete med Certec. Centrat ligger i Höör (ca 35 km norr om Lund) och kommer att ge ryggmärgsskadade patienter en tidig erfarenhet av robothjälpmedel.
  Kontaktperson: Håkan Eftring
 • Navigationsstöd i vardagen
  Projektet har haft som mål att i samarbete med människor med funktionsnedsättning utvärdera en navigationstjänst baserad på mobiltelefoni, GPS och digitala kartor. Funktionsnedsättningarna har främst utgjorts av kognitiva svårigheter, men även synnedsättningar och rörelsehinder diskuteras.
  Kontaktperson: Peter Abdelmassih Waller
 • PalCom   Enbart på Engelska
  Ett EU-projekt om "palpable computing", handgripliga datasystem. Huvudinriktningen i PalCom- projektet handlar om att förstå vad mobilitet är, vilka kvaliteter det finns i osynliga digitala system och omsätta den kunskapen till att bygga bättre teknik. Ett exempel är att skapa en minnessten – en sten som kan innehålla information och bilder och vara som ett slags dagbok man kan bära med sig.
  Kontaktperson: Henrik Enquist
 • PEER
  Projektet syftar till att utforska sådana ögonfunktioner som en människa kan ha även om hon är blind enligt gängse kliniska diagnoser.
  Kontaktperson: Jörgen Gustafsson
 • RAID
  En kontorsrobot som har utvecklats inom ett EU-projekt. Roboten tar fram och bläddrar i böcker, hämtar papper från skrivaren, sätter in disketter i datorn och bjuder användaren på något att dricka.
  Kontaktperson: Håkan Eftring
 • Rehabiliteringspedagogik
  All rehabilitering handlar om hur man skall kunna klara sig bättre - på egen hand och i samspel med omvärlden efter ett funktionshinder. Det som skiljer rehabiliteringspedagogik från andra genomtänkta pedagogiker är dess uttalade syfte. I rehabilitering krävs lärande för handling och förändring. På Certec är rehabiliteringspedagogiken oftast integrerad med teknik och design. Alla delarna har det gemensamma syftet: att möjliggöra görandet, förändringen.
  Kontaktperson: Eve Mandre
 • Science Piction (Isaac III)
  Science Piction är ingen fiktion utan Isaacs barnbarn, Isaac III, med Isaacs bilddatabas, talande bilder, streckkodsmärkning, etc tillgänglig över nätet. Genom Science Piction skall nu Isaac bli tillgänglig för alla.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • Se Mer
  Syftet med Se Mer-projektet är att visa hur synskadade barns synförmåga kan utvecklas och användas mer effektivt med och utan optiska hjälpmedel.
  Kontaktperson: Louise Hemmingsen
 • SRF Expert
  Ett beslutsstöd som ska kunna användas av personal på syncentraler runt om i landet för att ge personer med svåra synskador en anpasad rehabiliteringsplan vad det gäller förflyttning och orientering. (Hur man tar sig till och från olika platser när man är blind och använder käpp, till exempel).
  Kontaktperson: Charlotte Magnusson
 • SVARNE
  Ett projekt som i första hand syftar till att ta till vara och systimatisera förtrogenhetskunskap om våld och aggressivitet inom vård och omsorg. Ett resultat är ett beslutstödsprogram för personalen på t.ex. en gruppbostad.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • TASC   Enbart på Engelska
  (Telematics Applications Supporting Cognition). Ett EU-projekt vars huvudsakliga mål var att utveckla programvaror som skall fungera som stöd vid beslutstagning och kommunikation. Målgruppen var personer med utvecklingsstörning, hjärnskador och demens.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • Tvingande tankar
  Ett expertsystem för att kunna analysera personer med tvångstankar-"Tvingande tankar".
  Kontaktperson: Charlotte Magnusson
 • VIDAR
  Ett forskningsprogram med syftet att nyttiggöra framsteg inom modern optik som hjälpmedel åt synskadade människor. Exempel på innovationer inom VIDAR är: glasögon för tunnelseende, förstorande bildledare och moderna färgfilter för bl.a. diabetiker.
  Kontaktperson: Bodil Jönsson
 • WALKY
  En robot med mobil bas, vilket ger den väsentligt utökat arbetsområde i arbets- eller hemmiljö.
  Kontaktperson: Håkan Neveryd
 • Widesight
  Widesights huvudsakliga syfte är att åstadkomma ett paradigmskifte i synen på vad det perifera seendet kan användas till. För att klara detta utvecklas och utprovas nya tankemetoder och undervisningsmetoder, nya diagnosmetoder och nya produkter. Det är således ett forskningsprojekt i bemärkelsen att det genererar ny kunskap. Samtidigt tror vi att det kommer att generera nya hjälpmedel och nya diagnosinstrument.
  Kontaktperson: Jörgen Gustafsson