Att utforma tankestöd i vardagen, 10 högskolepoäng

Länk till kursen VT 2010 (HT 2009) (VT 2009)

TFRB20 Att utforma tankestöd i vardagen

Designing cognitive support in everyday life

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, skola, som personlig assistent eller är anhörig och vill utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning/kognitiva funktionsnedsättningar.

Högskolepoäng: 10
Kurstakt: 34% på våren, 43% på hösten.
Kursperiod: Våren: 2010-01-20 - 2010-06-04. Hösten: 2009-09-02 - 2009-12-18.
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Övrigt: Kursen inleds med en obligatorisk sammankomst i Lund. Resten av kursen är helt nätbaserad. 
Prestationsbedömning: Bedömningen av den studerandes prestationer sker genom individuella uppgifter som kontinuerligt lämnas in. Kursen är processinriktad och utgår mer från förmågan att analysera och åtgärda situationer/problem och utbyta tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare än på instuderande av fakta. VG kommer att ges till de studerande som särskilt utmärkt sig för god förmåga att analysera och reflektera över den förvärvade kunskapen samt skriftligt sammanställa material på så sätt att det vittnar om självständigt tänkande i förhållande till kursinnehållet.
Betygsskala: U, G, VG

Sista ansökningsdag
: 2009-11-01
Anmälningskod: 2439T

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet.
Erfarenheter av arbete/nära kontakter med personer som har utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

Datorkrav:
Se www.certec.lth.se/utbildning/datorkrav.html

Förtur:
Personer som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, skola eller liknande verksamheter, arbetar som personlig assistent eller är anhörig.

Kursansvarig: Fil dr Eve Mandre och Tekn lic Arne Svensk
Kurssekreterare: Lena Leveen
Tel: 046-222 46 95
E-post: Lena.Leveen@certec.lth.se

Syfte:
Kursen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

Kunskap och förståelse:
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga:
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll:

Förutom introduktionen i Lund är kursen helt nätbaserad. Varje kursmoment avslutas med en individuell inlämningsuppgift. Kursen innehåller följande kursavsnitt:

1. "Variationer i utvecklingen av kognitiva förmågor":
- Exemplen i delkursen utgår från personer med utvecklingsstörning, men har också relevans för andra kognitiva funktionsnedsättningar.

2. "Teorier om kognitiv design":
- De studerande ska utifrån teorier om kognitiv design lära sig att utforma tankestöd åt personer med utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

3. "Tillämpat projekt om att utforma tankestöd i vardagen":
- Detaljerade lösningsförslag ska redovisas i bild och text i rapportform.

Litteratur:

Obligatorisk litteratur:

Svensk, A: Design av kognitiv assistans. Licentiatuppsats, Certec, LTH 1:2001. www.certec.lth.se/dok/designavkognitiv

Svensk, A: Vad är det som sitter i väggarna? Skrift. www.certec.lth.se/personal/arne.svensk

Dahlöf, A-M: Växtbok för annorlunda människor. Uppsala Publishing House 1999. ISBN: 70051860

Filmen ”Att kunna skapa sin identitet”

Mandre, E: Att skapa verkligheter: Pedagogik för det omöjliga. Intermedia Books, Kungsängen 2007. ISBN: 91-975365-8-X

Nätföreläsningar och länkar

Samt utdrag ur:

Gärdenfors, P: Tankens vindlar: Om språk, minne och berättande. Nya Doxa 2005. Kapitel 4 Vara med: Hur världen hjälper oss att tänka, sid 61-67 och kapitel 10 Om media och berättande, sid 115-141. ISBN: 978-91-578-0460-0

Gärdenfors, P: Hur Homo blev sapiens: Om tänkandets evolution. Nya Doxa 2000. Kapitel 8 Att lägga ut den inre världen, sid 190-212. ISBN: 978-91-578-0352-8

de Léon, D: Att lägga tankarna på hyllan. I C Fredriksson (red.), Tingsligheter (sid 12-21). Kulturens årsbok 2002, Lund.

Latour, B: Artefaktens återkomst: Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi. Santérus Förlag 1998. Kapitel 5 Teknik är samhället som gjorts hållbart, sid 145-154. ISBN: 978-91-89449-16-9

---

Valfri litteratur:

Svensk, A: I de blindas rike är den enögde kung. I B Jönsson (red.), Människonära design (sid 75-80). Studentlitteratur, Lund 2005. ISBN: 9789144044941

Holmqvist, M (red.): En främmande värld: Om lärande och autism. Studentlitteratur, Lund 2004. ISBN: 9789144034454

Lundkvist, G: När tålamodsburken rinner över - om att ritprata. Specialpedagogiska Institutet läromedel 2003.

Norman, D A: Things that make us smart: Defending human attributes in the age of the machine. The Perseus Books Group 1994. Kapitel 5 The human mind, sid 115-138.

Norman, D A: The Design of Everyday Things. Basic Books 2002. Kapitel 3 Knowledge in the Head and in the World, sid 54-80. ISBN: 0-465-06710-7

Senast ändrad: 2009-10-14